תנאי שימוש


1. מבוא

1.1 יש לקרוא את התקנון לפני כל שימוש באתר.

1.2 אתר “Magneta.CO.IL” שייך לעמיאל ריס מספר עוסק מורשה – 040466765

1.3 כל פעולה המתבצעת באתר מעידה על הסכמתך לפעול לפי התקנון.

1.4 אתר “Magneta.CO.IL” שומר לעצמו את הזכות לעדכן, לתקן, להוסיף או לשנות את התקנון מעת לעת ללא הודעה מוקדמת ויש לעיין בו לפני כל שימוש באתר.

2. כללי

2.1 אסורה העלאת תוכן המוגן בזכויות יוצרים. העלאה ושימוש של תוכן המוגן בזכויות יוצרים, תתאפשר רק אם למשתמש זכות חוקית. העלאת תוכן כלשהו לאתר מהווה הצהרת המשתמש כי הוא רשאי לעשות שימוש בתוכן. כל המעלה תוכן לאתר מצהיר בזאת כי בעלי ומפעילי האתר אינם אחראים בשום צורה ומידה שהיא להפרה של זכויות יוצרים ו/או זכויות צד ג’ מכל מין וסוג שהוא. המשתמש מצהיר כי הוא מתחייב לשאת בכל ההוצאות שתיווצרנה עקב תביעה שייתבעו המפעילים ו/או הבעלים של האתר עקב מעשיו של המשתמש, וכי הוא יעשה הכול להתגונן מפני התביעה ולשחרר את בעלי ומפעילי האתר, במידת האפשר, מהתדיינויות ,והוא מקבל על עצמו את העברת התביעה אליו.

2.2 מפעילי האתר אינם יכולים לפקח על החומרים המועלים לאתר.

2.3 האתר שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה לאתר ולבטל השתתפות של משתמשים שהתנהלותם באתר אינה תואמת את התקנון ו/או המנסים לפגוע בניהולו התקין.

2.4 כתובת העסק: ת.ד 15017 באר שבע מיקוד 8412001. טלפון לבירורים: 072-230-3154

3. אחסון עיצוב

3.1 על המשתמש לגבות את העיצוב הנשלח לאתר למקרה הצורך. מפעילי האתר אינם אחראים על אובדן כלשהו של עיצוב, על שחזור קבצים שנמחקו/ נפגעו.

3.2 אין האתר מתחייב לשמור את העיצוב שהועבר לרשותו לאחר אספקת המוצר הנדרש על כן אנו ממליצים לשמור גיבוי במחשב האישי.

4. שימוש בממשק העיצוב

4.1 אתר “Magneta.CO.IL” מאפשר גישה לתכנים ושימוש חינם בממשק לעיצוב, שימוש בממשק מהווה אישור לקבלת כל סעיפי תקנון זה ומחייבת את המשתמש בכל סעיפיו.

4.2 ממשק העיצוב של “Magneta.CO.IL” ניתן בזאת לשימוש כפי שהוא .מפעילי האתר יעשו כל שביכולתם לסייע בתמיכה ובייעוץ בכל הנוגע לשימוש יעיל ומהנה בממשק.

5. המוצרים

5.1 המוצרים אשר יוצעו באתר מעת לעת ובכלל זה מבצעים, הטבות, הנחות והצעות מיוחדות, יהיו כולם כפופים לתנאים אותם יקבע העסק, ביחס לכל מוצר, על פי שיקול דעתו הבלעדי. העסק רשאי להפסיק ו/או לשנות את תנאי הרכישה ויתר המבצעים כאמור, בכל עת ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.

5.2 תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את העסק לכל דבר ועניין.

5.3 העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות מעת לעת את האתר לרבות הוספת ו/או הפסקת אספקת מוצרים או שירותים ו/או שינוי הוראות השימוש ו/או שינוי המחירים המוצעים על ידו ו/או התנאים לשימוש באתר ו/או הפסקת פעילות האתר באופן מלא או חלקי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, וכל שינוי יחייב את הגולשים ממועד פרסומו באתר, או קבלת הודעה על כך מהחברה בדרך אחרת כלשהי, לפי המוקדם.

5.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור, יובהר כי העסק רשאי להפסיק מדי פעם את השימוש באתר את רכישת המוצרים המוצעים על ידה באתר לשם תחזוקה שוטפת, תיקון, שדרוג ושיפור של התוכנות, החומרה או כל אמצעי טכנולוגי אחר המופעל על ידו בהקשר לשירותים המוצעים באתר.

5.5 העסק עושה כמיטב יכולתו לוודא שהמוצרים המוצגים באתר קיימים במלאי.

5.6 יחד עם זאת עלול להיווצר מצב כי לאחר תום הליך ההזמנה, יתברר כי המוצר שנרכש אזל מהמלאי. במקרה כאמור, תבוטל הזמנת המוצר וכספו של הרוכש, ככל ששולם לעסק, יוחזר לרוכש. הרוכש מצהיר כי במקרה כאמור לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה מכל סוג שהיא בעניין מהעסק ו/או מי מטעמה.

6. תנאי רכישת המוצרים באתר

6.1 הרכישה דרך האתר מהווה הסכמת המשתמש ו/או הרוכש לתנאים המפורטים באתר וחשיפה לתכני האתר באחריות המשתמש ו/או הרוכש בלבד. המשתמש ו/או הרוכש מצהיר ומאשר וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעליו ו/או מבעליו ו/או מי מטעמם.

6.2 המבצע בפועל את הרכישה דרך האתר מצהיר בזאת כי הינו מורשה מטעם המשתמש ו/או הרוכש לרכוש את המוצרים דרך האתר.

6.3 כל קטין כהגדרתו בדין (מי אשר טרם מלאו לו 18 שנה) או כל גורם אחר אשר נדרש את הסכמתו של צד שלישי לצורך ביצוע רכישה ו/או פעולה משפטית, מצהיר ומאשר בזאת כי קיבל את הסכמת הממונה/אחראי עליו (לרבות אפוטרופסו ו/או הוריו ו/או הממונה על פי דין) וזאת לצורך ביצוע רכישות ו/או פעולות אחרות באתר זה.

6.4 כל המוצרים הנמכרים באתר העסק, מוצעים למשתמשים ו/או לרוכשים לרכישה במחיר הנקוב ובהתאם לתנאי הרכישה ו\או תנאי מבצע הנקובים באותה העת באתר.

6.5 מובהר ומוסכם בזאת כי לא תחול על העסק אחריות בגין נזק ישיר ו/או עקיף או כל נזק שיגרם לכל גוף שהוא והנובע משימוש באתר.

6.6 ככל ויגרמו לעסק נזקים כתוצאה משימוש הרוכש / או המשתמש באתר, מתחייב הנ”ל לפצות ולשפות את העסק באופן מיידי בגין כל נזק כאמור וזאת לרבות בגין הוצאות משפטיות שיגרמו לעסק.

6.7 אספקת המוצר תהיה לכתובת המשתמש ו/או הרוכש שהוכנסה למערכת על ידו ושתאושר על ידי העסק.

6.8 והיה ומוצר יסופק לרוכש על ידי גורם שלישי – החברה תהיה פטורה מאחריות בגין כל עיכוב באספקה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה כנגד העסק.

6.9 מחירי האספקה, אזורי האספקה ומועדי האספקה יהיו בהתאם לשיקול דעת העסק.

6.9.1 העסק יהיה פטור מעיכובים באספקה או מאי אספקה וזאת כתוצאה מכוח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת העסק.

7. ביטול עסקאות

7.1 העסק רשאי להודיע על ביטול עסקת הרכישה וזאת במידה שתחול טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, באספקתו, באחריות ובשירות הנוגעים לו, בהיטלים ובמיסים החלים עליו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר.

7.2 כמו כן העסק יהיה רשאי לבטל את העסקה כאשר קיימת בעיה בקבלת הנתונים מן הרוכש או שלא נתקבלו נתונים נדרשים מהרוכש.

7.3 ככל והעסקה בוטלה על פי דין או על פי תקנון זה, לאחר מועד האספקה, יוחזר המוצר למחסני החברה על ידי הרוכש או על ידי החברה, בהתאם לבחירת העסק.

7.4 ידוע לרוכש כי בכל מקרה בו לא יעלה בידי העסק ליצור עימו קשר לשם תיאום אספקת המוצר, בתוך 7 ימים מיום ביצוע הרכישה, ייחשב הדבר כביטול הרכישה על ידי הרוכש.

8. אופן התשלום

המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ.

8.1 כל מחירו של מוצר המופיע באתר בדולר ארה”ב או במטבע זר אחר, ישולם בשקלים בהתאם לשער החליפין הידוע של הדולר או של המטבע הזר האחר (כפי שיפורסם על ידי בנק ישראל) וזאת במועד הוצאת החשבונית לרוכש.

8.2 המחירים אינם כוללים משלוח אשר יחויב בנפרד בהתאם להוראות תקנון זה.

8.3 התשלום יתבצע ישירות לחשבון העסק או לחשבון הפייפאל של העסק.

8.4 מובהר בזאת כי העסק לא יאפשר רכישה של מוצרים בסכום אשר חורג מהאובליגו של הרוכשים בעסק.

8.5 המשתמש ו/או הרוכש מתיר בזאת לעסק לשמור ו/או לעשות שימוש בפרטים האישיים אשר הוזנו לתוך המערכת לשם יצירת קשר עימו ו/או לצרכים אחרים הנובעים מההתקשרות בין הצדדים.

8.6 הזנת פרטים כוזבים הינה עברה פלילית. נגד משתמש אשר ימסור פרטים כוזבים, יתכן וינקטו הליכים משפטיים.

8.7 מוסכם כי העסק לא יהיה אחראי לטעויות בעסקה שנובעות מהכנסת פרטים שגויים למערכת.

8.8 מוסכם כי הרישום המבוצע על ידי העסק יהוו ראיה לכל הקשור לביצוע העסקה.

9. קניין רוחני

9.1 שם המתחם הינו קניינם הבלעדי של החברה.

9.3 כל זכויות היוצרים באתר האינטרנט, לרבות בעיצובו הינם של העסק בלבד.

9.4 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ כל חלק מהאמור לעיל ללא הסכמתו המפורשת מראש ובכתב של העסק.

10. אבטחת מידע ופרטיות באתר

המשתמש ו/או הרוכש באתר מתחייב בזאת שלא לעקוף ו/או לפגוע בכל אמצעי אבטחה באתר. ידוע למשתמש ו/או לרוכש כי משתמש אשר יפר בצורה כל שהיא אמצעי אבטחה כאלה או אחרים במערכות האתר יחשוף עצמו לאחריות ציבורית ו/או פלילית.

11. הזמנה

11.1 תעריפים עשויים להשתנות מפעם לפעם ועל כן יש לעיין במחירון לפני ההזמנה.

11.2 העלאת קבצים לשרתי החברה אינם מעידים על הזמנת מוצר. ההזמנה תכנס לתוקפה רק לאחר אישור חברת האשראי על חיוב הכרטיס.

12. שרות

12.1 אבטחת האיכות באתר קפדנית ביותר. מוצר שנראה פגום יש לשלוח אותו באריזתו המקורית תוך 14 יום מתאריך הקבלה בצירוף חשבונית רכישה. אם המוצר ימצא פגום יזוכה הלקוח במלוא הסכום ששילם עבורו.

13. אספקה

13.1 המוצרים יסופקו באמצעות דואר ישראל ו/או חברת שליחויות. מרגע מסירת המוצר המוגמר לאחד משני הגופים לא יהיה יותר המוצר באחריותו של האתר. אין האתר אחראי על עיכוב באספקת המוצר בשל כוח עליון או אירועים שלא בשליטתנו לרבות שביתות, עיצומים וכל בעיות במשק.

13.2 תעריפי המשלוח הינם בישראל בלבד. עבור משלוח מחוץ לגבולות המדינה יקבע מחיר באמצעות שירות הלקוחות של האתר.

13.3 העסק עושה ככל יכולתו להבטיח כי המוצרים המוזמנים יגיעו ליעדם. אך עלול להיווצר מצב בו המשלוח לא יגיע ליעדו. במצב של אובדן חבילה ולאחר קבלת טופס אובדן מהגורם המשלח, המוצרים שהוזמנו ישלחו בשנית. אין אחריות על אובדן הנגרם כתוצאה ממתן כתובת שגויה על ידי המזמין.

14. לפני אישור ההזמנה

14.1 מומלץ לעשות הגהה קפדנית לפני משלוח המוצר לדפוס. האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו לא יהיו אחראים לטעויות כתיב ו/או כתב ו/או שגיאות במיקום תמונות ו/או טקסטים . המוצר יודפס כפי שהוא נשלח, מפעילי האתר לא יבצעו כל שינוי בעיצוב המוצר.

14.2 בנוסף אין אחריות לשגיאות כגון: חוסר ניצול מקסימאלי של שטחי ההדפסה, שילוב תמונות באיכות נמוכה, כמות עותקים מוזמנת וכד’.

15. ביטולים והחזרות

15.1 המשתמש יוכל לבטל את הזמנתו אך ורק בתוך 12 שעות מרגע ההזמנה וכל עוד המוצר לא הודפס. במקרה כזה יקבל המשתמש את מלוא כספו בחזרה.

15.2 ביטול הזמנה לאחר 12 שעות מרגע ההזמנה לאחר שהמוצר הודפס וטרם נשלח לכתובתו של המשתמש. המשתמש יוכל לבחור בין קבלת ההזמנה במלואה כפי שהוזמנה במקור או קבלת החזר כספי של הסכום ששולם עבור המשלוח בלבד.

15.3 לאחר שההזמנה נשלחה לכתובת המשתמש לא ניתן לבטלה.

15.4 המשתמש יוכל להחזיר מוצר פגום בתוך שבועיים ממועד אספקתו בצרוף תאור הפגם וחשבונית. במידה שהמוצר אכן פגום יוחזר למשתמש מלוא כספו.

16. שונות

16.1 כל מה שתשלח עשוי להיות בר שימוש לכל מטרה, כולל אך לא מוגבל לשכפול, העברה, חשיפה, גילוי, הוצאה לדפוס, שידור ודיוור.

16.2 הרשמה לאתר או למבצע לקבלת מגנט עם תמונה מהווה הסכמה לקבלת עדכונים ודברי פרסומת מהאתר בדוא”ל או בסמס.

16.3 לבתי המשפט באזור באר שבע תהא הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר.

תקנון הגרלות

ההגרלות יערכו בכל יום ראשון החל מה – 21.1.2018

כל משתתף יכול לזכות פעם בכל חודש.

הזוכה ייבחר רנדומלית מבין כל המשתתפים (בעלי הניקוד הגבוה ביותר מגדילים את הסיכויים שלהם לזכות) ויוכרז בכל יום שני החל מה – 22.1.2018

עדכונים ומבצעים מאתר magneta.co.il ישלחו למשתתפים.

הפרטים לא ישותפו עם גורמים אחרים ולא יעשה בהם שימוש לרעה.

1.     כללי

בין התאריכים 21.1.2018 ועד להודעה חדשה יערכו הגרלות  על ידי מפעיל אתר מגנטה, עמיאל ריס מספר עוסק 040466765, ת.ד 15017 באר שבע 8412001, כמפורט בתקנון זה.

הוראות כלליות

2.הגדרות
למונחים הבאים בתקנון זה תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:

“בעל העסק ” – עמיאל ריס מספר עוסק 040466765, ת.ד 15017 באר שבע 8412001.

ב. “הוראות ההגרלה” – ההוראות המופיעות בתקנון זה לפי העניין.

ג. “משתתף בהגרלה” – משתתף בהגרלה הוא העומד בתנאי ההשתתפות המנויים בסעיף 4 שלהלן.

ד. “הפרסום” – ביום 14.1.2018 תתפרסם ההגרלה בדיוור ללקוחות ובדף הפייסבוק של אתר מגנטה והחל ב – 22.1.2018  ובכל יום ראשון לאחריו עד להודעה חדשה יפורסמו הזוכים בדיוור למשתתפים ובדף הפייסבוק של אתר מגנטה.

ה. “ההגרלה” – הגרלה לקבלת מגנטים עם תמונה בשווי 120 ש”ח מאתר מגנטה ששיערכו בכל יום ראשון החל ב – 24.1.2018.

הפרס הראשון”: מגנטים עם תמונה בשווי 120 ש”ח

“זוכה בפרס” – משתתף חוקי בהגרלה, כהגדרתו בסעיף 4 להלן,  ששמו עלה בהגרלה.

“ועדת ההגרלה” – ועדת ההגרלה הכוללת את נציג עורך ההגרלה ו/או נציג/ה/ עוזר/ת לעורך ההגרלה והמפקח על ההגרלה.

“עורך ההגרלה” – בעל העסק, מר עמיאל ריס, ו/או מי מטעמו.

“מוקד ההגרלה” – מוקד ההגרלה שבו ימצא התקנון ושאליו ניתן להתקשר לברורים ושאלות 050-7704883 ואשר מענו במשרדי העסק – מגנטים עם  תמונה, ת.ד 15017 באר שבע 8412001, כאשר שעות פעילות עוזר עורך ההגרלה הן בימים א’-ה’ בין השעות 09:30-17:00.

“המפקח” – המפקח על ההגרלה הינו משרד רו”ח של עמיאל ריס

   “תקופת ההגרלה” – התקופה האמורה בסעיף 3 שלהלן.

3. תקופת ההגרלה

ההגרלות, אשר הפרסום הראשון שלהן יהיה בפייסבוק ובדיוור ב 14.1.2018  יערכו בכל יום ראשון החל מיום 21.1.2018 ועד הודעה חדשה

4. התנאים להשתתפות בהגרלה ולזכייה בפרס:

ההשתתפות בהגרלה מותרת לאזרחי מדינת ישראל ו/או מי שהינו תושב קבע ו/או תושב ארעי ו/או בעל אשרת עולה או תעודת עולה, כמשמעותם בחוק הכניסה לישראל התשי”ב – 1952, לרבות תושבי השטחים, ולרבות בעלי דרכון דיפלומטי ו/או בעלי דרכון שירות, כמשמעותם בצו הכניסה לישראל (פטור נציגי מדינות חוץ), התשמ”ח – 1988, ולאלה בלבד.

כל משתתף יהיה רשאי להשתתף בהגרלות בהתאם למילוי תנאי ההגרלה.

ג. כל משתתף אשר יירשם בדף הרישום – נכנס להגרלה לקבלת מגנטים עם תמונה בשווי 120 ש”ח.                 

5. ההגרלות

ההגרלה הראשונה תיערך ביום 21.1.2018. בשעה 14:00 באמצעות מחשב במשרדי בעל העסק בנוכחות ועדת ההגרלה והמפקח, ובה תתברר זהותו של הזוכה בפרס הראשון.

במועד ההגרלה, ייבחרו, לבד מהזוכה בפרס הראשון, חמישה זוכי “מילואים”, שידורגו על-פי סדר קדימויות לצורך קבלת הפרס הראשון. במקרה בו ייפסל הזוכה בהגרלה בשל אי-עמידה בכללים המפורטים בתקנון זה, תעבור זכותו לבא אחריו ברשימת זוכי המילואים.

חלוקת הפרסים תתבצע כך שהפרס הראשון יחולק תחילה לזוכה בפרס הראשון, בהתאם ובכפוף לאמור בסעיף ב’ לעיל.

מוקד ההגרלה ינסה ליצור קשר עם הזוכה בפרס, באמצעות התקשרות לפרטים שהותיר במייל בעת הרישום להגרלה. ואולם, במידה ולא ייווצר עמו קשר תוך 36 שעות ממועד עריכת ההגרלה ו/או הזוכה אינו עומד בתנאי ההשתתפות בהגרלה כאמור בסעיף 4 לעיל, ייפסל הזוכה ולא תהיה לו זכות או טענה כלשהי כלפי עורך ההגרלה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם.

נפסל הזוכה בפרס הראשון כאמור בסעיף קטן זה יחולו ההוראות הבאות: במידה ומועמד לזכייה בפרס הראשון לא אותר ו/או נפסל ו/או בוטלה זכות השתתפותו בהגרלה, ינסה מוקד ההגרלה ליצור קשר עם הראשון ברשימת זוכי המילואים. הוראה זו תחול בהתאמה גם אם יפסל הזוכה והמשתתף השני וכן הלאה עד לקבלת זוכה אחר בפרס.

  הפרסים יימסרו לזוכים במועד אשר לא יאוחר מאשר ה- 22.1.2018  ובכל שבוע לאחר מכן עד הודעה חדשה והזוכים לאחר שזוהו כדין מתחייבים לשתף פעולה עם מחלקת יחסי הציבור של החברה.

הניסיונות ליצור קשר עם הזוכים שעלו בגורל יעשו בשעות בהן יפעל מוקד ההגרלה. מוקד ההגרלה ישלח לזוכים הודעה בדבר זכייתם באמצעות דואר רשום. כן, מוקד ההגרלה ינסה ליצור קשר עם הזוכה לא פחות משלוש פעמים. תוצאות ההגרלה יפורסמו בפייסבוק ובדיוור. הוראה זו תחול  בהתאמה גם אם יפסל הזוכה החלופי וכך הלאה עד לקבלת זוכה בפרס.

בסעיף זה, “יצירת קשר“:

קיום שיחה בפועל עם הזוכה שעלה בגורל. עוזר עורך ההגרלה לא ישאיר לזוכה הודעה בדבר בחירתו כזוכה ולא יציג כל שאלה אלא לזוכה עצמו.

לאחר שייווצר קשר עם הזוכה, יזכה המשתתף בפרס על פי האמור בתקנון זה לעיל. הזוכה יקבל הודעה מיידית על זכייתו.

ח. מובהר בזאת, כי משתתף זכאי לזכות בפרס אחד בלבד בהגרלה / בהגרלה.

פרסום פרטי הזוכה בפרס הראשון כאמור הינו תנאי יסודי והכרחי לזכות לקבלת הפרס.

 

6.    פירוט הפרס

הפרס לזוכה בהגרלה שתתקיים כאמור לעיל: מגנטים עם תמונה בשווי 120 ש”ח לפי המחירים במועד ההגרלה באתר.

הפרס הנו קבוע ואינו ניתן להחלפה, כך גם אין אפשרות להמיר את הפרס בכל דרך שהיא.

הזכייה בהגרלה הנה אישית ולא ניתנת להחלפה ו/או להמרה בכסף או בשווה ערך ו/או להעברה/הסבה לכל אדם אחר שאינו הזוכה.

הזוכה ישלם עבור היטלים/מיסים הנדרשים על פי חוק.

7. פיקוח
א. ההגרלות תערכנה בפיקוח ובנוכחות המפקח שיהיה כאמור, רו”ח של בעל העסק ,  או מי שהוא מינה לצורך כך.

8. אחריות:

התקנון יימצא במשרדי עוזר עורך ההגרלה ו/או במשרדי המפקח על ההגרלה. ניתן לעיין בתקנון זה בחלק הרלבנטי להגרלה בתיאום מראש.

עורך ההגרלה ו/או מי מעובדיו, כולל עוזר עורך ההגרלה, ומי מטעמו,  כך גם המפקח ו/או מי מעובדיו, אינם אחראים ולא יהיו אחראים באופן כלשהו לפעילותה התקינה של שרתי אתר האינטרנט, על כל מרכיביהם ו/או לפעילותו התקינה של האתר ולא יישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר יגרמו למשתתף בהגרלה ובהגרלה בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.

במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור, יהיה עורך ההגרלה רשאי עפ”י שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ובכפוף לאישור המפקח על ההגרלה, לבטל את ההגרלה, או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שימצא לנכון. כל פעולה כאמור תחשב כתוספת לתקנון ההגרלה וההגרלה ותחייב כל משתתף בהגרלה ובהגרלה.

למען הסר ספק, לאף צרכן ו/או משתתף כלשהו בהגרלה לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט עורך ההגרלה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למי מהם עקב פעולות כאמור.

עורך ההגרלה שומר לעצמו את הזכות לשנות את זמני משחק ההגרלה ו/או אופי המשחק ו/או קושי המשחק ו/או כל שינוי אחר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

למען הסר ספק, בסיס הנתונים של חשבון המשתמש של עמיאל ריס באתר UPVIRAL.COM יהווה ראיה מכרעת בכל הקשור לקליטת פרטים במסגרת הגרלה זה ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק  הפרטים שנקלטו במערכת כאמור.

עורך ההגרלה ו/או מי מעובדיו, כולל עוזר עורך ההגרלה, ומי מטעמו,  כך גם המפקח ו/או מי מעובדיו, לא יהיו אחראים באופן כלשהו לטיב הפרס כאמור, לאספקתו ולטיבו.

בכל מקרה שיוכח בביהמ”ש, כי רשלנות של עורך ההגרלה ו/או מי מעובדיו, כולל העוזר לעורך ההגרלה, ו/או מי מטעמו, ו/או של המפקח ו/או מי מעובדיו, מנעה מהצרכן מלהשתתף בהגרלה או לזכות בזכייה  כלשהי, יוגבל הפיצוי לו יהיה המשתתף זכאי לגובה ההוצאה הכספית הישירה אותה הוציא אותו משתתף בכדי להשתתף בהגרלה ובהגרלה ולא מעבר לכך.

9.  שונות

א. כל האמור בלשון זכר מתכוון גם לנקבה.

עורך ההגרלה רשאי להודיע על שינוי מבנה, תוכן, נהלים, תאריכי הגרלה, פרס וזכייה, צורת החלוקה של הפרס ובלבד שיעשה זאת עד 7 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף, בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה.

ג. תוצאות ההגרלה יפורסמו בפייסבוק ובדיוור למשתתפים.

ד. תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

ה. אין אפשרות להמיר או לשנות את הפרס ואופן מסירתו בכל אופן שהוא.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר ההגרלה וההגרלה, לרבות בעיתונים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.

למען הסר ספק יובהר, כי עורך ההגרלה יחויב אך ורק ע”פ האמור בתקנון זה, והוראותיו תגברנה על כל מצג ו/או הוראה אחרת כלשהי, בעל-פה או בכתב.

ההשתתפות בהגרלה אסורה על עורך ההגרלה ועובדיו כולל עוזר לעורך ההגרלה, על המפקח על ההגרלה, עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהן ובני משפחותיהם.

בסעיף זה, “בן משפחה“: בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.