1. מבוא

1.1 יש לקרוא את התקנון לפני כל שימוש באתר.

1.2 אתר "Magneta.CO.IL" שייך לעמיאל ריס מספר עוסק מורשה – 040466765

1.3 כל פעולה המתבצעת באתר מעידה על הסכמתך לפעול לפי התקנון.

1.4 אתר "Magneta.CO.IL" שומר לעצמו את הזכות לעדכן, לתקן, להוסיף או לשנות את התקנון מעת לעת ללא הודעה מוקדמת ויש לעיין בו לפני כל שימוש באתר.

2. כללי

2.1 אסורה העלאת תוכן המוגן בזכויות יוצרים. העלאה ושימוש של תוכן המוגן בזכויות יוצרים, תתאפשר רק אם למשתמש זכות חוקית. העלאת תוכן כלשהו לאתר מהווה הצהרת המשתמש כי הוא רשאי לעשות שימוש בתוכן. כל המעלה תוכן לאתר מצהיר בזאת כי בעלי ומפעילי האתר אינם אחראים בשום צורה ומידה שהיא להפרה של זכויות יוצרים ו/או זכויות צד ג' מכל מין וסוג שהוא. המשתמש מצהיר כי הוא מתחייב לשאת בכל ההוצאות שתיווצרנה עקב תביעה שייתבעו המפעילים ו/או הבעלים של האתר עקב מעשיו של המשתמש, וכי הוא יעשה הכול להתגונן מפני התביעה ולשחרר את בעלי ומפעילי האתר, במידת האפשר, מהתדיינויות ,והוא מקבל על עצמו את העברת התביעה אליו.

2.2 מפעילי האתר אינם יכולים לפקח על החומרים המועלים לאתר.

2.3 האתר שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה לאתר ולבטל השתתפות של משתמשים שהתנהלותם באתר אינה תואמת את התקנון ו/או המנסים לפגוע בניהולו התקין.

2.4 כתובת העסק: הרקפת 3, כניסה ב', גן יבנה, ישראל. טלפון – 0507704883

3. אחסון עיצוב

3.1 על המשתמש לגבות את העיצוב הנשלח לאתר למקרה הצורך. מפעילי האתר אינם אחראים על אובדן כלשהו של עיצוב, על שחזור קבצים שנמחקו/ נפגעו.

3.2 אין האתר מתחייב לשמור את העיצוב שהועבר לרשותו לאחר אספקת המוצר הנדרש על כן אנו ממליצים לשמור גיבוי במחשב האישי.

4. שימוש בממשק העיצוב

4.1 אתר "Magneta.CO.IL" מאפשר גישה לתכנים ושימוש חינם בממשק לעיצוב, שימוש בממשק מהווה אישור לקבלת כל סעיפי תקנון זה ומחייבת את המשתמש בכל סעיפיו.

4.2 ממשק העיצוב של "Magneta.CO.IL" ניתן בזאת לשימוש כפי שהוא .מפעילי האתר יעשו כל שביכולתם לסייע בתמיכה ובייעוץ בכל הנוגע לשימוש יעיל ומהנה בממשק.

5. המוצרים

5.1 המוצרים אשר יוצעו באתר מעת לעת ובכלל זה מבצעים, הטבות, הנחות והצעות מיוחדות, יהיו כולם כפופים לתנאים אותם יקבע העסק, ביחס לכל מוצר, על פי שיקול דעתו הבלעדי. העסק רשאי להפסיק ו/או לשנות את תנאי הרכישה ויתר המבצעים כאמור, בכל עת ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.

5.2 תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את העסק לכל דבר ועניין.

5.3 העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות מעת לעת את האתר לרבות הוספת ו/או הפסקת אספקת מוצרים או שירותים ו/או שינוי הוראות השימוש ו/או שינוי המחירים המוצעים על ידו ו/או התנאים לשימוש באתר ו/או הפסקת פעילות האתר באופן מלא או חלקי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, וכל שינוי יחייב את הגולשים ממועד פרסומו באתר, או קבלת הודעה על כך מהחברה בדרך אחרת כלשהי, לפי המוקדם.

5.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור, יובהר כי העסק רשאי להפסיק מדי פעם את השימוש באתר את רכישת המוצרים המוצעים על ידה באתר לשם תחזוקה שוטפת, תיקון, שדרוג ושיפור של התוכנות, החומרה או כל אמצעי טכנולוגי אחר המופעל על ידו בהקשר לשירותים המוצעים באתר.

5.5 העסק עושה כמיטב יכולתו לוודא שהמוצרים המוצגים באתר קיימים במלאי.

5.6 יחד עם זאת עלול להיווצר מצב כי לאחר תום הליך ההזמנה, יתברר כי המוצר שנרכש אזל מהמלאי. במקרה כאמור, תבוטל הזמנת המוצר וכספו של הרוכש, ככל ששולם לעסק, יוחזר לרוכש. הרוכש מצהיר כי במקרה כאמור לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה מכל סוג שהיא בעניין מהעסק ו/או מי מטעמה.

6. תנאי רכישת המוצרים באתר

6.1 הרכישה דרך האתר מהווה הסכמת המשתמש ו/או הרוכש לתנאים המפורטים באתר וחשיפה לתכני האתר באחריות המשתמש ו/או הרוכש בלבד. המשתמש ו/או הרוכש מצהיר ומאשר וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעליו ו/או מבעליו ו/או מי מטעמם.

6.2 המבצע בפועל את הרכישה דרך האתר מצהיר בזאת כי הינו מורשה מטעם המשתמש ו/או הרוכש לרכוש את המוצרים דרך האתר.

6.3 כל קטין כהגדרתו בדין (מי אשר טרם מלאו לו 18 שנה) או כל גורם אחר אשר נדרש את הסכמתו של צד שלישי לצורך ביצוע רכישה ו/או פעולה משפטית, מצהיר ומאשר בזאת כי קיבל את הסכמת הממונה/אחראי עליו (לרבות אפוטרופסו ו/או הוריו ו/או הממונה על פי דין) וזאת לצורך ביצוע רכישות ו/או פעולות אחרות באתר זה.

6.4 כל המוצרים הנמכרים באתר העסק, מוצעים למשתמשים ו/או לרוכשים לרכישה במחיר הנקוב ובהתאם לתנאי הרכישה ו\או תנאי מבצע הנקובים באותה העת באתר.

6.5 מובהר ומוסכם בזאת כי לא תחול על העסק אחריות בגין נזק ישיר ו/או עקיף או כל נזק שיגרם לכל גוף שהוא והנובע משימוש באתר.

6.6 ככל ויגרמו לעסק נזקים כתוצאה משימוש הרוכש / או המשתמש באתר, מתחייב הנ"ל לפצות ולשפות את העסק באופן מיידי בגין כל נזק כאמור וזאת לרבות בגין הוצאות משפטיות שיגרמו לעסק.

6.7 אספקת המוצר תהיה לכתובת המשתמש ו/או הרוכש שהוכנסה למערכת על ידו ושתאושר על ידי העסק.

6.8 והיה ומוצר יסופק לרוכש על ידי גורם שלישי – החברה תהיה פטורה מאחריות בגין כל עיכוב באספקה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה כנגד העסק.

6.9 מחירי האספקה, אזורי האספקה ומועדי האספקה יהיו בהתאם לשיקול דעת העסק.

6.9.1 העסק יהיה פטור מעיכובים באספקה או מאי אספקה וזאת כתוצאה מכוח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת העסק.

7. ביטול עסקאות

7.1 העסק רשאי להודיע על ביטול עסקת הרכישה וזאת במידה שתחול טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, באספקתו, באחריות ובשירות הנוגעים לו, בהיטלים ובמיסים החלים עליו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר.

7.2 כמו כן העסק יהיה רשאי לבטל את העסקה כאשר קיימת בעיה בקבלת הנתונים מן הרוכש או שלא נתקבלו נתונים נדרשים מהרוכש.

7.3 ככל והעסקה בוטלה על פי דין או על פי תקנון זה, לאחר מועד האספקה, יוחזר המוצר למחסני החברה על ידי הרוכש או על ידי החברה, בהתאם לבחירת העסק.

7.4 ידוע לרוכש כי בכל מקרה בו לא יעלה בידי העסק ליצור עימו קשר לשם תיאום אספקת המוצר, בתוך 7 ימים מיום ביצוע הרכישה, ייחשב הדבר כביטול הרכישה על ידי הרוכש.

8. אופן התשלום

המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ.

8.1 כל מחירו של מוצר המופיע באתר בדולר ארה"ב או במטבע זר אחר, ישולם בשקלים בהתאם לשער החליפין הידוע של הדולר או של המטבע הזר האחר (כפי שיפורסם על ידי בנק ישראל) וזאת במועד הוצאת החשבונית לרוכש.

8.2 המחירים אינם כוללים משלוח אשר יחויב בנפרד בהתאם להוראות תקנון זה.

8.3 התשלום יתבצע ישירות לחשבון העסק או לחשבון הפייפאל של העסק.

8.4 מובהר בזאת כי העסק לא יאפשר רכישה של מוצרים בסכום אשר חורג מהאובליגו של הרוכשים בעסק.

8.5 המשתמש ו/או הרוכש מתיר בזאת לעסק לשמור ו/או לעשות שימוש בפרטים האישיים אשר הוזנו לתוך המערכת לשם יצירת קשר עימו ו/או לצרכים אחרים הנובעים מההתקשרות בין הצדדים.

8.6 הזנת פרטים כוזבים הינה עברה פלילית. נגד משתמש אשר ימסור פרטים כוזבים, יתכן וינקטו הליכים משפטיים.

8.7 מוסכם כי העסק לא יהיה אחראי לטעויות בעסקה שנובעות מהכנסת פרטים שגויים למערכת.

8.8 מוסכם כי הרישום המבוצע על ידי העסק יהוו ראיה לכל הקשור לביצוע העסקה.

9. קניין רוחני

9.1 שם המתחם הינו קניינם הבלעדי של החברה.

9.3 כל זכויות היוצרים באתר האינטרנט, לרבות בעיצובו הינם של העסק בלבד.

9.4 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ כל חלק מהאמור לעיל ללא הסכמתו המפורשת מראש ובכתב של העסק.

10. אבטחת מידע ופרטיות באתר

המשתמש ו/או הרוכש באתר מתחייב בזאת שלא לעקוף ו/או לפגוע בכל אמצעי אבטחה באתר. ידוע למשתמש ו/או לרוכש כי משתמש אשר יפר בצורה כל שהיא אמצעי אבטחה כאלה או אחרים במערכות האתר יחשוף עצמו לאחריות ציבורית ו/או פלילית.

11. הזמנה

11.1 תעריפים עשויים להשתנות מפעם לפעם ועל כן יש לעיין במחירון לפני ההזמנה.

11.2 העלאת קבצים לשרתי החברה אינם מעידים על הזמנת מוצר. ההזמנה תכנס לתוקפה רק לאחר אישור חברת האשראי על חיוב הכרטיס.

12. שרות

12.1 אבטחת האיכות באתר קפדנית ביותר. המגנטים יודפסו לפי פרופורציות התמונה ולכן לעתים ייתכן הבדל קטן בגודל המגנט המסופק לעומת הגודל המצויין באתר. מוצר שנראה פגום יש לשלוח אותו באריזתו המקורית תוך 14 יום מתאריך הקבלה בצירוף חשבונית רכישה. אם המוצר ימצא פגום יזוכה הלקוח במלוא הסכום ששילם עבורו.

13. אספקה

13.1 המוצרים יסופקו באמצעות דואר ישראל ו/או חברת שליחויות. מרגע מסירת המוצר המוגמר לאחד משני הגופים לא יהיה יותר המוצר באחריותו של האתר. אין האתר אחראי על עיכוב באספקת המוצר בשל כוח עליון או אירועים שלא בשליטתנו לרבות שביתות, עיצומים וכל בעיות במשק.

13.2 תעריפי המשלוח הינם בישראל בלבד. עבור משלוח מחוץ לגבולות המדינה יקבע מחיר באמצעות שירות הלקוחות של האתר.

13.3 העסק עושה ככל יכולתו להבטיח כי המוצרים המוזמנים יגיעו ליעדם. אך עלול להיווצר מצב בו המשלוח לא יגיע ליעדו. במצב של אובדן חבילה ולאחר קבלת טופס אובדן מהגורם המשלח, המוצרים שהוזמנו ישלחו בשנית. אין אחריות על אובדן הנגרם כתוצאה ממתן כתובת שגויה על ידי המזמין.

14. לפני אישור ההזמנה

14.1 מומלץ לעשות הגהה קפדנית לפני משלוח המוצר לדפוס. האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו לא יהיו אחראים לטעויות כתיב ו/או כתב ו/או שגיאות במיקום תמונות ו/או טקסטים . המוצר יודפס כפי שהוא נשלח, מפעילי האתר לא יבצעו כל שינוי בעיצוב המוצר.

14.2 בנוסף אין אחריות לשגיאות כגון: חוסר ניצול מקסימאלי של שטחי ההדפסה, שילוב תמונות באיכות נמוכה, כמות עותקים מוזמנת וכד'.

15. ביטולים והחזרות

15.1 המשתמש יוכל לבטל את הזמנתו אך ורק בתוך 12 שעות מרגע ההזמנה וכל עוד המוצר לא הודפס. במקרה כזה יקבל המשתמש את מלוא כספו בחזרה.

15.2 ביטול הזמנה לאחר 12 שעות מרגע ההזמנה לאחר שהמוצר הודפס וטרם נשלח לכתובתו של המשתמש. המשתמש יוכל לבחור בין קבלת ההזמנה במלואה כפי שהוזמנה במקור או קבלת החזר כספי של הסכום ששולם עבור המשלוח בלבד.

15.3 לאחר שההזמנה נשלחה לכתובת המשתמש לא ניתן לבטלה.

15.4 המשתמש יוכל להחזיר מוצר פגום בתוך שבועיים ממועד אספקתו בצרוף תאור הפגם וחשבונית. במידה שהמוצר אכן פגום יוחזר למשתמש מלוא כספו.

16. שונות

16.1 כל מה שתשלח עשוי להיות בר שימוש לכל מטרה, כולל אך לא מוגבל לשכפול, העברה, חשיפה, גילוי, הוצאה לדפוס, שידור ודיוור.

16.2 הרשמה לאתר או למבצע לקבלת מגנט עם תמונה מהווה הסכמה לקבלת עדכונים ודברי פרסומת מהאתר בדוא"ל או בסמס.

16.3 מבצע  מגנט עם תמונה  – המגנט/ים ישלחו בדואר 24. לא ניתן להזמין מגנט עם תמונה בחינם באיסוף עצמי. לא ניתן לאחד משלוחים במסגרת המבצע.

16.4 שליחת ברכות לאתר – בעצם שליחת ברכה לאתר המשתמש מאשר לאתר לפרסם את הברכה באתר ללא תגמול פרט לתגמול המפורט בעמוד שליחת הברכה ולא תהיה לו כל טענה כלפי האתר.

16.5 לבתי המשפט באזור באר שבע תהא הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר.